top of page

Privacybeleid Studio ROB

Deze privacyverklaring omschrijft de verwerking persoonsgegevens van relaties van Studio ROB, gevestigd aan de Achterberghstraat 43 te Boxtel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 66821673. 

Dit document is tot stand gekomen op 26 mei 2018 n.a.v. de wettelijke AVG-verplichtingen. 

Inleiding en toepasselijkheid privacyverklaring

Om onze activiteiten goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om persoonsgegevens of bedrijfsgegevens van u of uw bedrijf te verwerken. Dit doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Studio ROB respecteert de privacy van u als bezoeker en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens verkregen vanuit een bezoek aan en gebruik van de website of diensten van Studio ROB. We verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Wijze van verkrijgen persoonsgegevens

Studio ROB verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoeker ter beschikking is gesteld. Studio ROB verzamelt persoonsgegevens door het uitlezen van een informatie- of contactaanvraag, offerte aanvragen, bestellingen of informatie en door het uitlezen voor bepaalde acties of evenementen. Deze informatie kan onder andere bestaan uit naam, adres, bedrijfsnaam, huidige functie, e-mailadres(sen) en telefoonnummer(s).

Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

  • Om goederen en diensten bij u te leveren

  • Om u te bellen voor het geval dit nodig is als onderdeel van onze dienstverlening

  • Te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamedoeleinden

  • Het verwerken van uw betalingen

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden alleen voor de eerder genoemde doelen verwerkt. Studio ROB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan de wettelijke plicht.

Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Studio ROB treft voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of onrechtmatige wijzigingen ervan.

Derden

Uw persoonsgegevens worden in geen enkel geval met derden gedeeld tenzij er een wettelijke verplichting of rechtvaardiging is zoals het afsluiten van contracten of samenwerkingsverbanden. Indien het delen van uw gegevens noodzakelijk is zal dit nadrukkelijk en alléén gebeuren met uw (schriftelijke) toestemming.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw apparaat ontvangt als u onze website bezoekt. Hierin kunnen uw gegevens staan om bij een volgend bezoek niet opnieuw te hoeven invoeren. U kunt deze zelf wijzigen en/of verwijderen. Hiervoor dient u de handleiding van uw browser te raadplegen.

Sociale media

Op de website van Studio ROB zijn links opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze links met codering plaatst onder meer cookies op uw systeem. In uw browser kunt u aangeven hoe om te gaan met dergelijke cookies. Leest u de privacyverklaring van deze diensten regelmatig goed door omdat te kunnen zien wat zij met uw persoonsgegevens doen. Verder behoud Studio ROB zich het recht voor om gerealiseerde projecten of opdrachten na oplevering openbaar te delen via sociale media en op deze website tenzij nadrukkelijk en schriftelijk of per e-mail door u wordt aangegeven dat dit niet wenselijk is.

Uw rechten

U heeft het recht om de verstrekte gegevens over te laten dragen ofwel aan uzelf in opdracht van uzelf aan een andere partij. Ook hebt u het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te beperken of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door hierover een e-mail te sturen naar info@studio-rob.nl. Vermeld duidelijk in deze mail tegen welk gebruik van uw persoonsgegevens u bezwaar maakt. U krijgt dan binnen 5 werkdagen antwoord. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Links

Op de website zijn een aantal links of verwijzingen naar andere websites van organisaties en/of bedrijven geplaatst. Studio ROB kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door deze organisaties en/of bedrijven en raadt de bezoeker aan om de privacyverklaring van de betreffende organisaties zorgvuldig te lezen.

Samenwerking

Bij de realisatie van de website van Studio ROB werkt Studio ROB samen met WIX.com welke een eigen privacyverklaring hanteert. Studio ROB benadrukt dat beide verklaringen op zichzelf staande documenten zijn.

Aanpassen verklaring

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigen in de bedrijfsvoering van Studio ROB. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten of websites bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Disclaimer

Aan het samenstellen van deze website en haar inhoud is de hoogste zorg besteed. Desondanks kan het voorkomen dat er zich kleine onvolkomenheden voordoen. Studio ROB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik van de inhoud van deze verklaring en/- of de website.

bottom of page